Vilken larmklass gäller?

Det finns en uppsjö av olika larm, och det kan vara svårt att veta vilken nivå som krävs i den egna verksamheten. De krav som försäkringsbolagen och andra kravställare har på utrustning, projektering och installation sammanställs i de normer som Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) ger ut.

SSF är en ideell förening som drivs utan vinstintresse. Reglerna för inbrottslarm beskrivs i SSF:s regelverk SSF 130 Projektering och installation av inbrottslarmanläggning och i SSF 140 Projektering och installation av inbrottslarm intern radioöverföring. För att uppfylla larmklass ska produkterna som används ha genomgått en provning för olika egenskaper och årliga tillverkningskontroller (Certifierade och testade av tredje part, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC).

SSF 130 innehåller fyra larmklasser:

Larmklass 1

Bostäder och företag med lågt skyddsvärde. Anläggningar i klass 1 får utföras som enbart försåtskydd med minst två volymdetekterande detektorer. Anläggningen i sin helhet får kopplas till och från genom låsförbikopplare vid entrén.

Larmklass 2

Bostäder med stort värde samt företag. I klass 2 ska larmövervakningen utföras som skalskydd, kompletterat med invändigt försåtskydd. Till– och frånkoppling utförs i centralapparaten eller via separat manöverpanel.

Larmklass 3

Företag med stort skyddsvärde, såsom vapenförvaring, guldsmeder etc. I klass 3 ska övervakningen utformas som skalskydd, kompletterat med invändigt volymskydd, undantaget hygien- och fönsterlösa utrymmen mindre än 4 m2. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp– eller kortförbikopplare i s.k. delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod.

Larmklass 4

Institutioner med stort skyddsvärde, såsom mobiliseringsförråd, regeringsbyggnader etc. Larmövervakningen ska utföras som skalskydd kompletterat med invändigt volymskydd för samtliga utrymmen. Högsta krav på sabotageskydd ställs på centralapparat och manöverdon. Förbikoppling ska ske med knapp– eller kortförbikopplare i s.k. delat montage. Kortförbikopplare ska vara kombinerad med en knappsats med personlig kod.  

 

SSF 140 innehåller en larmklass:

Larmklass R

Bostäder/inomhus. Klassen avser invändigt försåtsskydd och används för trådlösa system.