Vad betyder certifieringen?

En standard är en samling regler och riktlinjer som företag, organisationer och/eller myndigheter har enats om. De kan till exempel gälla funktion, säkerhet och märkning, och syftet med en standard är att göra det tydligt vad som krävs.

En standard är en samling regler och riktlinjer som företag, organisationer och/eller myndigheter har enats om. De kan till exempel gälla funktion, säkerhet och märkning, och syftet med en standard är att göra det tydligt vad som krävs.

När kraven i en standard eller i tekniska föreskrifter är uppfyllda kan produkten eller tjänsten testas, kontrolleras och certifieras av en oberoende ackrediterad organisation. Certifiering intygar helt enkelt att det vi säljer uppfyller relevanta krav, och det är viktigt för såväl leverantörer, distributörer, installatörer och slutanvändare.

Produkter från Paradox lämnas alltid in för oberoende överensstämmelsekontroll. De vanligaste standarderna som vi kontrolleras mot är dessa:

SS-EN 50131-1 fastställer prestandakrav för inbrotts- och överfallslarmsystem som installeras i byggnader. Den gäller även för komponenter i inbrotts- och överfallslarm i en byggnad som normalt placeras utomhus, såsom manöverpaneler och larmdon. Standarden fastställer bland annat fyra säkerhetsgrader, som baseras på den bedömda risken för byggnaden, inbrott eller överfall samt värdet på inventarierna fyra miljötålighetsklasser, som beskriver den miljö i vilken larmsystemet förväntas fungera på avsett vis.

SBSC, svensk brand & säkerhetscertifiering är ett oberoende, opartiskt certifieringsorgan i Sverige, där beslut om olika certifieringar baseras på objektiva bedömningar av kravuppfyllnad. Med certifiering intygas att en produkt uppfyller specifika säkerhets- eller brandtekniska krav som har verifierats av ett oberoende certifieringsorgan. Ett produktcertifikat är ett intyg på kvalitet, både nationellt och internationellt.

FG, Norsk brand & säkerhetscertifiering är ett oberoende, opartisk certifieringsorgan i Norge, där beslut om olika certifieringar baseras på objektiva bedömningar av kravuppfyllnad. FG Skadeteknikk är en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Syftet med FG är att ta fram regler och godkänna säkerhetsutrustning och företag för att minska risken för brand- och inbrottsskador.

Svenska Stöldskyddsföreningen har sammanställt normer för klassning av inbrottslarmsanläggningar t ex SSF 1014: Certiferat material. I normen anges krav och provningsmetoder för inbrottslarmsmaterial som installeras i byggnader. Materialet indelas sedan i klass 1 – 4. Reglerna är inte lagstadgade, men de kan vara en förutsättning både för att få teckna försäkring eller för att få sänkt premie på försäkringen.

 

Du kan läsa mer om olika certifieringar här: https://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=13