Det finns många skäl att installera ett bra brandlarm och utrymningslarm. Dels finns det krav på brandlarm för vissa anläggningar i Boverkets byggregler, men även försäkringsgivare kan ställa krav på brandlarm. Brandlarm installeras förstås också ofta på eget initiativ för att skydda sin anläggning.... Läs mer

Brand och utrymning

Det finns många skäl att installera ett bra brandlarm och utrymningslarm. Dels finns det krav på brandlarm för vissa anläggningar i Boverkets byggregler, men även försäkringsgivare kan ställa krav på brandlarm. Brandlarm installeras förstås också ofta på eget initiativ för att skydda sin anläggning.

En bra brandlarmsanläggning upptäcker snabbt en brand, och larmar så att utrymning kan ske och räddningstjänst tillkallas. Ju tidigare en brand upptäcks desto bättre är möjligheten att släcka den.
Utrymningslarmet har till syfte att initiera utrymning av en byggnad, vilket kan behövas av flera anledningar än bara brand: till exempel gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara som hotar.

För att aktivera ett brandlarm och generera en larmsignal behövs en detektor för att upptäcka brand.  Detektorn kan också aktivera ett släckningssystem eller utrymningslarm. två vanliga typer av branddetektorer är:

    Rökdetektorer
    Värmedetektorer